ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਛ-ਡ-ਵਾ-ਉ-ਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਛ-ਡਾ-ਉ-ਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਛੱ-ਡ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼-ਰਾ-ਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸ ਪ੍ਰ-ਸੈਂ-ਟ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਛੱ-ਡ-ਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੌ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਸ਼-ਤ ਉਹੀ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਛੱ-ਡ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਛੱ-ਡ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਛ-ੜਾ-ਵਾ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌ-ਠ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ੍ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਚੱਮਚ ਸੌਠ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼-ਰਾ-ਬੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਏਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੱਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਅਤੇ ਸੌਂਠ ਪਾਊਡਰ ਤਾਂ ਦੋ ਚਮਚੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਹੈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਹ-ੜ-ਤਾ-ਲੀ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ

ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋ-ਗੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨੂੰ ਸ-ਵੇ-ਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੜਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱ-ਡ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਛੱ-ਡ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤਾਂ ਸ਼-ਰਾ-ਬੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਚੱਲਦੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *