ਇਸ ਵੈਦ ਕੋਲ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨੁਸਖਾ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾਲੀ ਐਨਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,15 ਦਿਨਾਂ ਚ ੳਤਰ ਜਿਵੇਗੀ ਨਿਗਾ ਵਾਲੀ ਐ-ਨ-ਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਛੁੱਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾ-ਈ-ਗ੍ਰੇ-ਨ ਦੀ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾ-ਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚ-ਸ਼-ਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦਿੱ-ਕ-ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ

ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨ-ਜ਼-ਲੇ ਦੀ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਲਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ।ਸਿਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਲਾ ਜੰ-ਮ-ਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮਾਂ ਦੇ ਗ-ਰ-ਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਫੋਨ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵਿਚ ਪਰਵਾਹ, ਮੋਤੀ, ਚਾਂਦੀ ਭਸਮ, ਸੋਨਾ ਭਸਮ, ਲੋਹ ਭਸਮ ਆਦਿ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱ-ਡੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਲੇ ਦੀ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਨੱਕ ਬੰ-ਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਨੱਕ ਦੀ ਹੱ-ਡੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਜ਼ਲਾ ਹੈ।ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੱਸੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾ-ਲ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤ-ਰੇ-ਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ,ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰ-ਦੂ-ਸ਼-ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *