ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਚਮਕ ਚੰਦਰਮੇ ਵਰਗੀ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਹੀਆਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਣਵੀਰ ਚਮਕਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ,ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਪਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀ-ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੱਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ

ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਹੋਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾ-ਰਿ-ਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਚਮਕਾਵੇਗੀ ਕਾਲਾਪਣ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਚਮਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ

ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੋਂ ਸਿਤਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਸਰਨ ਕਾ ਸਮਝ ਬਚਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਂ ਮਾ-ਰ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ.ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਆ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ ਬਾਰਾਂ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਗੋਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.