10 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਊਂਗੀ-ਇਹਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ-ਵਾ-ਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱ-ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਅਖਰੋਟ। ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼। ਆਦਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ

ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ

ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨੌ-ਜ-ਵਾ-ਨ ਵਰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ-ਵੇ-ਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ

ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਆਪਣਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.