ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਅਖਰੋਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਭਿ-ਓਂ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਕਿਉਂ ਕੀ ਇਸ ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਤਾ-ਸੀ-ਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿ-ਆ-ਦਾ-ਤ-ਰ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵ-ਰ-ਤਿ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ-ਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਢ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬ-ਚਾ-ਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਅਖਰੋਟ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ

ਕੂਪਰ ਵਰਗੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ-ੜਾਂ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅ-ਖ-ਰੋ-ਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿ-ਉਂ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਅਖਰੋਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾ-ਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦਾ-ਰ ਮੰ-ਨਿ-ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂ-ਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤ-ੜ-ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੰ-ਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਦੰ-ਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਅਤੇ ਸੁੰ-ਦ-ਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰ-ਮੇ ਟਾਈਮ ਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਅਤੇ ਅਨਰਜੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ,ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ,ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿ-ਉਂ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ .

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *