ਵੈਗਰਾ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਵੈ-ਗ-ਰਾ ਗੋ-ਲੀ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੈਗਰਾ ਗੋ-ਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿ-ਲ-ਵਾ-ੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੁ-ਸ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ । ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਤੇ ਗੋ-ਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੈਗਰਾ ਵਰਗੀ ਗੋ-ਲੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ-ਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀਆ ਨਾ-ੜਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ-ਰ-ਜ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋ-ਲ-ਡ-ਨ ਗੇਟ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ-ਸ-ਰ 7814124757ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.