ਡਾਕਟਰ ਸਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ 100% ਤਰੀਕਾ-ਐਵੇਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾ ਲਾਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱ-ਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਜਦੋਂ ਗਰੀਸ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਘ-ਸ-ਣ ਲਗ ਜਾਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹ-ਰ-ਕ-ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਐਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਗਠੀਏ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਿਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁ-ਆਂ-ਢੀ ਉੱਪਰ ਸਟ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿ-ਪੋ-ਰ-ਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿ-ਸ-ਚ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿ-ਸ-ਚ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਚੈ-ਕ-ਅ-ਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *