3 ਚੀਜਾਂ ਖਾਓ-ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ

ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਜੰ-ਮ-ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੁਟਕੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ

ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ sip.sip ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ–ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ–ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.