ਜੇਕਰ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਟਕ -ਟਕ ਦੀ ਅਵਾਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਖਾ ਲਓ

ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅ-ਵ-ਸ-ਥਾ ਵਿੱਚ ਫ-ਟੀ-ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼-ਤਾ-ਬੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਊ

ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਬਬਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ,ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਟਰੱਕ ਦੀ ਆ-ਵਾ-ਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ-ਟੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂ-ਬ-ਰੀ-ਕੈਂ-ਟ-ਸ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਤਕੜੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ-ਰ-ਥ-ਰਾ-ਇ-ਟਿ-ਸ ਜਾਂ ਗਠੀਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਦਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਇਰਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆ-ਰ-ਥ-ਰਾ-ਇ-ਟਿ-ਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਾਨਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਗਲੋ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ ਸ-ਪੈ-ਸ਼-ਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿ-ਊ-ਚ-ਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਓ-ਵ-ਰ-ਲੋ-ਡਿੰ-ਗ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਮੇਥੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਵੋ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ

ਰਹੇਗਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਉ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗੁੜ ਅਤੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਜਾਣਦਿਆਂ ਗੁੜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਹੈ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਆਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਦੇ ਲੋਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ

ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਿਮਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰ-ਤ-ਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰਾਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅ–ਰ-ਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਚੁਸਤੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.