ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਿੰਬੂ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱ-ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਨਿੰਬੂ ਮਾ-ਈ-ਗ੍-ਰੇ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾ-ਈ-ਗ-ਰੇ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰ-ਬੂ ਦੇ ਛਿ-ਲ-ਕੇ ਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ

ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾ-ਇ-ਗ-ਰੇ-ਨ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰ-ਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਨਿੰ-ਬੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿੰਬੂ ਮ-ਲੇ-ਰੀ-ਏ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਛਿ-ੜ-ਕ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਚੂ-ਸ-ਣ ਨਾਲ ਮ-ਲੇ-ਰੀ-ਏ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰ-ਗ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿੰਬੂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ,ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ-ਲੇ ਵਿਚ ਖ-ਰਾ-ਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਮੁਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਮੁਹਾਸੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੂੰ-ਹ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ

ਜਲਦੀ ਹ-ਜ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੰਬੂ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮ-ਸੂ-ੜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਬੂ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ

ਇਸ ਨਾਲ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜਰ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੰ-ਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਬੋਲੇ ਪੰਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੇਪਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾ-ਸ਼-ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਬੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.