ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਉਸਨੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ-ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਬੇਦਾਗ ਹੋਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਦਸ ਗੁ-ਣਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਖੂ-ਬ-ਸੂ-ਰ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਬਾਨ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਵੀ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਪੇਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਮਚ ਦੀ ਮਦਦ

ਨਾਲ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕ ਚੱਮਚ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਪਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਮਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿ-ਲ-ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮਾ-ਲ-ਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਕ ਤੋ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾ-ਈ-ਡ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੇਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂ-ਬ-ਸੂ-ਰ-ਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.