4 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਊ-ਘਰਵਾਲੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੂ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ,ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ

ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿਪ ਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚੋ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਦਨਾਥ ਮੁ-ਸ-ਲੀ ਪਾਕ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਸੁੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਤਲੇ ਹਨ ਉਹ ਮੋ-ਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਹੁਤ ਸੰ-ਘ-ਣਾ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸਭ ਬਣਾਇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.