ਘੱਟ ਸੁਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁ-ਣਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁ-ਣਾ-ਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਮ

ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁ-ਕ-ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾ-ਬ-ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਏਕ ਵੱਡੇ ਬੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰ-ਗ-ੜ-ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰ-ਗ-ੜ-ਨ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਹੁੰਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿ-ਖਾ-ਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁ-ਣਾ-ਈ ਦੇਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ

ਸੁ-ਣਾ-ਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.