ਨਿਗਾ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲੁਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਚੀਜ ਦਾ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿ-ਰੋ-ਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਚੀ ਜ਼ ਦੀ ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾ ਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣ ਵੇਲੇ 5 ਤੋਂ 7ਮਿੰਟ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ

ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤ-ਲ-ਵੇ-ਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇ ਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣੀ ਧੂੰਨੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ ਟ ਕਾ ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਗੈਂਸ,ਕਬਜ,ਪੇਟ ਮ-ਰੋ-ੜ,ਹਾਜਮਾ ਖ-ਰਾ-ਬ,ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹ। ਧੂੰਨੀ ਸਾਫ ਸ ਰੀ ਰ ਦਾ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਰ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੁੰਨੀ ਚ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਪ ਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭੀ ਰਾਹੀ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ ਹੁੰ ਚ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਰੋਕਣ ਆਪਣੀ ਧੂੰਨੀ ਵਿਚ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ

ਫਾਇਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ,ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤੇਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਦਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੈਣ ਲਵੋ ਉਸ ਵਿਚ 40-50ml ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਲੀਆਂ ਵੱਸਣ ਦੀਆਂ ਛਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਵੋ ਤੇ ਗੈਂਸ ਚਲਾ ਕੇ ਲੱਸਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋ ਤਕ ਲੱਸਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ-ੜ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਸਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰਖ ਦਵੋ।ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜਾ ਤੇ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗਹ ਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰ ਨ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਲੱਸਣ ਵਿਚ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਵਿਚ

ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕ ਰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾ ਚ ਣ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਜਮੇ ਨੂੰ ਦਰੂਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇ ਲ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਜਾਂ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਇਮ ਹੀ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇ-ਮ-ਯੂ-ਨ-ਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾ ਰ ਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਰੱ ਖ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੀ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।ਇਕ ਗਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਿਓਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *