10 ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ-ਗ੍ਰੀਸ ਸੁੱਕਣਾ-ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀ ਆਵਦੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਹ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਜੋ ਅਸੀ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਵਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.. ਅਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱ-ਟ ਕੱ-ਟ ਦੀ ਆ-ਵਾ-ਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਜਾਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸਮੇਂ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿਚ

ਮੁੱਖ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਕ-ਮੀ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਰਦਾਰ ਘ-ਰੇ-ਲੂ ਨੁਕਸੇ।ਇਹ ਨੁਕਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹਨ

ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ।ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਛੋ-ਲਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾ-ਜ-ਮਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਛੋ-ਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈ-ਵ-ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਕਾਲੇ

ਛੋ-ਲਿ-ਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਮੂੰ-ਗ-ਫ-ਲੀ ਲਵਾਂਗੇ ਮੂੰ-ਗ-ਫ-ਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰ-ਗ-ਫ-ਲੀ ਨਾਲ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਕ-ਬ-ਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ

ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ,ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ।ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਧੇ ਹੂਏ ਵਾ-ਤ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾ-ਤ ਵ-ਧ-ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗ-ਠੀ-ਆ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ।ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇ,ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿ-ਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋ।ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਲਾ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲਵੋ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁ-ੜ ਅਤੇ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ-ਲ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐ-ਕ-ਟਿ-ਵ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਕਾਲੇ ਤਿਲ।ਕਾਲੇ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡ੍ਰਾਈ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਵੋ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ-ਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲਵੋ ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱ-ਟ ਕੱ-ਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.