ਲੀਵਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 3 ਸੰਕੇਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੀਵਰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁ-ਰੂ-ਆ-ਤੀ ਲੱ-ਛ-ਣ ਲੀਵਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯਾ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਕ-ਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਆ-ਲ-ਸ ਪਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿਚ ਅਫਾਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦਾ ਰੰ-ਗ ਵੀ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵੀ ਪੀਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲਿਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਖਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.