ਸਵੇਰੇ ਭੁਲਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਹ 7 ਚੀਜਾਂ ਨਾ ਖਾਇਓ ਵਰਨਾ ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ-ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ-ਸ਼ੁਗਰ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੋਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਹ ਸੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਕਿੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਲਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੇਜਾਬ ਬਨਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਬਜ਼ ਗੈਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅੰ-ਗ-ਰੇ-ਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ,ਕੋਈ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਖਾਣਾ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੋ-ਲ-ਡ-ਰਿੰ-ਗ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਬਦਾਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਿ-ਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ ਹਨ ਫਲ ਫ-ਰੂ-ਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲਗਣ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ ਕੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੇ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.