ਨਾ ਹੁਣ ਟਾਇਮਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਢਿੱਲਾ ਪਨ ਇਸ ਛਾਹੀ ਪੁੜੀ ਨਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ ਹੁਣ ਟਾਇਮਿੰਗ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ

ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ, ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ 75 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਦੇਸੀ ਵਿੱਚ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਕਾਲੀ ਮੁਸਲੀ, ਕੇਸਰ ਸੋਨਾ ਭ-ਸ-ਮਾ ਚਾਂਦੀ ਭਸਮ ਹੀਰਾ ਭ-ਸ-ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ-ਲ-ਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤ-ਰ-ਨ-ਤਾ-ਰ-ਨ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 6239617099 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ

ਦ-ਵਾ-ਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.