ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਭੈੜੇ ਰੋਗ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੁੱਧ ਵਿੱਚਚ ਇਹ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋ-ਗ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲਗਣਗੇ,ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੌਫ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼-ਅ-ਮ ਆਇਰਨ

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਜਿਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨੋਖੇ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣ ਘ-ਟ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸੱ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ

ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਪਾਉਣੇ ਹਨ,ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਛਾਣ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਕਿਓਕਿ ਦੁਧ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ

ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.