ਕਿਡਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 10 ਲੱਛਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਜੰ-ਮ-ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ , ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਕੀ ਪ੍-ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋ-ਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਰੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾ-ੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਡਨੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਿਣਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ

ਅਤੇ ਹੀ-ਮੋ-ਗ-ਲੋ-ਬਿ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅ-ਨੀ-ਮੀ-ਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਰਕਤ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਹ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈ-ਸ-ਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕ-ਸ-ਰ-ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.