ਵੈਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾਕੁਝ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਗੁਰਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ

ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅ-ਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਢਾਈ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪਥਰੀ ਨਹੀ ਬਣਦੀ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅ-ਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਚੱਮਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਵੇਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸੋ-ਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾਣੇ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਾਜੂਨ ਆਰ ਕੇਆਰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਚਮਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.