ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ? RO Filter ਜਾਂ ਘੜੇ ਦਾ?

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿ ਹ ੜਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਆਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੜੇ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਟਾਪਾ ਘਟ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ,ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 70 ਪਾ ਣੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ

ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਪ-ਲਾ-ਸ-ਟਿ-ਕ ਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ-ਲਾ-ਸ-ਟਿ-ਕ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉ ਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਆਰੋ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਪੀਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਰੌ ਓ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋ ਓ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਘੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਓ ਤਿ ਆ ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਘੜੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰ ਇਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਔਸਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਘ-ੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀ ਕ ਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਪਾ ਦਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕ੍ਰਿ-ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁ-ਤਾ-ਬਿ-ਕ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾ-ਜ਼-ਮਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱ ਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਭਾ-ਰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉ ਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਜਲਦੀ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣ ਹੋਵੇ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੋ-ਗ ਸਾ ਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *