ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਾਲ ਡਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਾ-ਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚਿੱ-ਟੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਾ-ਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਵਾ-ਲਾਂ ਦਾ ਚਿੱ-ਟਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਲ ਚਿੱ-ਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਟਾ-ਇ-ਮ ਭੋ-ਜ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ

ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱ-ਟੇ ਵਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱ-ਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰ-ਦਾ ਟੈ-ਨ-ਸ਼-ਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ-ਰੱ-ਸ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਲ

ਚਿੱ-ਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਫ-ੜੀ-ਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾ-ਜ-ਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕੱਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਤਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭੈ-ੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲ ਚਿੱ-ਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱ-ਟੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਫ-ਰੂ-ਟ ਅਤੇ ਟੈਂ-ਸ਼-ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਡ੍ਰੈੱ-ਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱ-ਟੇ ਹੋਏ ਵਾ-ਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ-ਲ-ਤ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਵੀ ਚਿੱ-ਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ-ਈ ਆਪਣੇ

ਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾ-ਈ-ਡ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੁੰ-ਦ-ਰ ਅਤੇ ਸੁੰ-ਦ-ਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਸ-ਬ-ਜ਼ੀ-ਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਭ ਮਿਲੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਵੀ ਕਾ-ਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.