ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਤ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਹੀ ਪੈਸੇ ਉ-ਡਾ-ਉ-ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ

ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ

ਕਦੀ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਤੋਂ ਸੁ-ਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ

ਪੈਸਾ ਕਮਉਦਾ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਹੋਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਕਮਉਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ

ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ

ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਵਾਂਗ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦਾਨ ਪੁੱਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕ-ਮਾ-ਇ-ਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ,ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *