ਹਮਬਿਸਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 4 ਕੰਮ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 4 ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਹਦੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ

ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਉਸ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਪਰਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਏ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ

ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *