ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਖਸਾ-ਅਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਨ ਤੋ ਹੀ ਸੁਰੂ-ਇਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਅਜਮਾਉ

97787878 1 e1694319812123
WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਅਜਮਾਉ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਗਰਮ ਦਵਾਈਆਂ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਫਿਰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲ਼ਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਸਤਮੈਥੁਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਸੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਹੀ

ਤੇ ਮਾ-ੜੇ ਵਿਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰਬੂਜੇ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ,ਪਹਾੜੀ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਸ਼ਤਾਵਰ ,ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ, ਇੰਦਰ ਜਿਓਂ ਸੰਘਾੜਾ, ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ, ਅਕਰਕਰਾ, ਜੈਫਲ, ਕੇਸਰ , ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗ਼ਜ਼, ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਖੀਰੇ ਦੇ ਮਗਜ, ਤਰਬੂਜੇ ਦੇ ਮਗ਼ਜ਼ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸਫੇਦ ਬ੍ਰਹਮਣ ਲਾਲ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

WhatsApp Group (Follow Now) Join Now

ਖੀਰੇ ਦੇ ਮਗਜ

ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 9814430250 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *