10 ਰੁ. ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ ਵਰਤੋ-ਦੰਦਾਂ ਚ ਕੀੜਾ-ਦਰਦ-ਛਾਲੇ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ,ਪ ਸੀਨੇ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ,ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼-ਖ-ਮ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਟਕੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਫਟਕੜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਦਾ-ਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਦਾ-ਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੜਕੜੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱ ਪ ਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ-ਣਿ-ਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁ ਹਾ ਡੀ ਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ-ਣਿ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਛਾ-ਲੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਕੜੀ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ

ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾ-ਲਿ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਹ ਫ਼ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾ-ਲਿ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱ ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਟਕੜੀ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉ ਦ ਯੋ ਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ੜੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਕੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁ ਰ ਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀ-ੜਾ ਵੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਕੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਇਸ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਚ ਸਿਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਕੜੀ ਤੇ ਪਾ ਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋ ਕੇ ਸਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਚ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਚੱਮਚ ਫਟਕੜੀ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ ਰੀ ਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਹ ਫਟਕੜੀ ਕਈ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬ ਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਆਮ ਹੀ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਵੀ ਦੂ ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਟਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ, ਜ-ਖ-ਮ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *