11 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ-ਸਰੀਰ ਦੇ 90% ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੋ-ਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਂਵਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਆਂਵਲਿਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪਿ-ਘ-ਲਾ

ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ,ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਗਲੋਅ ਦਾ ਰਸ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚੱਮਚ ਗਲੋਅ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਓ,ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਪਾ-ਵ-ਰ-ਫੁੱ-ਲ ਡਰਿੰਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਗਲੋਅ ਦਾ ਰਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲਓ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੱਮਚ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਰ-ਸ ਦੋ ਚੱਮਚ ਗਲੋਅ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਪੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਆਂਵਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਕੇ

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੱਮਚ ਇਹ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁ-ਰ-ਨ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਹਾਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼

ਕਰਨਾ ਹੈ,ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ,ਪਤੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋ-ਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਂਵਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂ-ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਿੰਨ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਵੋਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.