ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਨੇਂ ਵਾਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹ-ਮੇ-ਸ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਖੁ-ਸ਼ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੰ-ਭ-ਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ

ਰੋਜ਼ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱ-ਡ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ

ਦਿਨ ਹੀ ਸੰ-ਬੋ-ਧ-ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ.ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਡਿ-ਸ-ਚਾ-ਰ-ਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇਂ ਡਾਈਟ ਫਰੂਟ ਖਾਓ ਅਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਇਆ ਕਰੋ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਥਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ.ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.