ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ

ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਦੀ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ੈਂ-ਪੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,ਤੁਸੀਂ ਗੁੜਹਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਗੁੜਹਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਛੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੜਾਹੀ

ਵਿਚ ਨਾ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਦੱਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੇਲ ਤਿਆਰ

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਗੁੜ ਹ-ਲ-ਦੀ-ਆ ਇਸਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ,ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਲੇਸਲਾ ਇਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ ਵਾਲ ਟੁੱ-ਟ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਝ-ੜ-ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਸੰ-ਘ-ਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ- ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.