ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਛੇ ਇਹ ਸੰ-ਦੇ-ਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਜਨਮ ਕਦੇ ਮ-ਰ-ਨ ਕਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਾਲ ਮਿ-ਲਾ-ਉਂ-ਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਬਲ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱ-ਧੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭੇ-ਜ-ਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿਹਰਾ ਖਿ-ੜਿ-ਆ ਖਿੜਿਆ ਤੇ ਹਸਮੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾ-ੜੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਾ-ੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉ-ਪ-ਦੇ-ਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ

ਵਿ-ਧੀ ਬਾਰੇ ਸੋ-ਚਿ-ਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋ-ੜ-ਵੰ-ਦ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਮੰ-ਜ਼ਿ-ਲ ਵੱਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ-ਲ-ਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ

ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੋ-ਰ-ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ-ਲ-ਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹ-ਟਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ਼-ਲ-ਤ ਗੱ-ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ-ਲ-ਤ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉ-ਪ-ਦੇ-ਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਲ ਉ-ਤ-ਮ ਤਾ-ਕ-ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.