ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾ ਲਵੋ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਓ-ਇਸਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨ੍ਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਕੀ-ਮ-ਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੌਦਾ ਵਡੀ ਵੱਡੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ‌ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 8180999809 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈ-ਲੇ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਵੀ ਚ-ਮ-ਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਖਸਖਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.