ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾਮਰਦਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੱਧਣਾ ਘੱਟਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੱਧਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ-ੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤੀ ਰੁ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿ-ਲ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਪੰ-ਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦ-ਬਾ-ਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਨ ਘਟਣ ਦੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸੰ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾ-ੜੀ ਫ-ਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਅ-ਧ-ਰੰ-ਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁ-ਭਾ-ਅ ਚਿ-ੜ-ਚ-ੜਾ ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਗੁਰਦੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਬ-ਨ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਗੋ-ਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਘਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨ-ਮ-ਕ ਖਾਓ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾ-ਜ਼ਾ-ਰੀ ਰਿ-ਫਾ-ਇ-ਡ-ਤੇ-ਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱ-ਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸੰ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ,ਜਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ

ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ ਦਿਓ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇ-ਰਿ-ਤ ਕ-ਰਿ-ਆ ਕਰੋ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾਇ-ਜ਼ ਕ-ਰਿ-ਆ ਕਰੋ ਸ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ਰ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 40 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੱ-ਡੀ-ਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤ-ਬ-ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਕ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਉ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁ-ਰਾ-ਖ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੌ-ਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਦਾ ਦੱਬ ਲਓ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਕ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਚੰ-ਗੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਸੈਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *