ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੁ-ੜ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁ-ੜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁ-ੜ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ

ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੰ-ਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁੜ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗੁੜ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁ-ੜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ,ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ

ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾ-ਚ-ਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ

ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂ-ਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾਲ ਕਰੋ,ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁ-ੜ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁ-ੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁ-ੜ੍ਹ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁ-ੜ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.