3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਵੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੋ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਬ ਦਾ ਫ਼ਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵ-ਟਾ-ਵ-ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਮ-ਲ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵਿਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ

ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਉਥੇ ਹੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮ-ਸੂ-ੜ੍ਹਿ-ਆਂ ਚੋਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵਿਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਇਸ ਵਿਚ ਫਟਕੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੰ-ਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚੋ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋ-ਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇਕਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗਲਾਸ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਬਾ-ਲ-ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤੀ-ਫ਼ੁਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਚੂਰਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਚੂਰਨ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.