ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ

ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ | ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਇੱਕ ਘਾ-ਤ-ਕ ਅਤੇ ਜਾ-ਨ-ਲੇ-ਵਾ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ। ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ-ਮਾਂ-ਦ-ਰੂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ-ਵ-ਨ-ਸ਼ੈ-ਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਾ-ਤ-ਕ ਟਿ-ਊ-ਮ-ਰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋ-ਜ-ਕ-ਰ-ਤਾ-ਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾ-ਰ-ਸੀ-ਨੋ-ਜ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖੋ-ਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਖ-ਤ-ਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਸੋਡਾ-:ਮੋਟਾਪਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਸੋਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ-:ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂ-ਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ phthalates ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Phthalates ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੋ ਪ-ਲਾ-ਸ-ਟਿ-ਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ, ਬਾਂਝਪਨ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਅਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਦੌ-ਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ਼-ਰਾ-ਬ-:ਕਈ ਲੋਕ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰ-ਭ-ਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਪੇਟ, ਛਾਤੀ, ਜਿਗਰ, ਮੂੰਹ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਅ-ਨਾ-ੜੀ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿ-ਸ-ਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਲ-ਕੋ-ਹ-ਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰ ਅ-ਲ-ਕੋ-ਹ-ਲ ਨੂੰ ਐ-ਸੀ-ਟਾ-ਲ-ਡੀ-ਹਾ-ਈ-ਡ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.