ਲਿੰਗ ਦਾ ਢਿੱਲਾਪਣ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਅਤੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱ-ਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਗ-ਲ਼-ਤੀ-ਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੇਡ ਚੱਮਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਘ-ੜੀ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਹੋਰ

ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵਿੱਚ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਤ-ਲਾ-ਣੀ-ਆਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9855659090 ਇਸ ਬਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.