ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਏਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੇਲ ਨਾਲ 70 ਰੋ-ਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਧੁੰ-ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਅਸੀਂ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ

ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾਲ ਦੇ-ਖ-ਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਿਤੇ ਵਾਲੀ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਅ-ਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾ-ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ-ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋ-ਗ ਹੈ,ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਜ ਬਲੀ ਬੀ ਏ ਐਮ ਐਸ 8872492111 9815956627 ਨੇਵਲ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਹੈਲਥ ਸੈਂ-ਟ-ਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋ-ਗ ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.