ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਨੂੰ ਗਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅ-ਨੇ-ਕਾਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗ-ਲ-ਤ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮ-ਸ਼-ਹੂ-ਰ ਵੈਦ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨ-ਜ਼-ਰੀ-ਏ ਤੋਂ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬਾ-ਹੋ-ਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਬਾ-ਹੋ-ਲੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੰ-ਢਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ,ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ

ਹੈ,ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਨ-ਸ਼ਿ-ਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਵਿ-ਆ-ਹੁ-ਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨ-ਸ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾ-ੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨ-ਸ਼ਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੱ-ਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁ-ਰਾ-ਕ ਛੱ-ਡ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾ-ੜੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨ-ਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਜੋਕੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ-ਸ਼ਾ ਵੀ ਛੁ-ਡ-ਵਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ-ਟਿ-ਊ-ਬ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.