ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਇਸ ਵੈਦ ਨੇ ਦੱਸੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਇ-ਲਾ-ਜ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈਦ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ

ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਆਵਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜ-ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕਰ ਲਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐ-ਸਿ-ਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਫ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾ-ੜ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜ-ਲ-ਣ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚ-ਰੈ-ਤਾ ਅਤੇ

ਮਲਠੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਖੱ-ਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜ-ਲ-ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾ-ੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਕੁੱਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾ-ੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲ-ਸ-ਣ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਲ-ਸ-ਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ

ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲ-ਸ-ਣ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਬਲੱਡ-ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ , ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਹਨ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਬਨਕਸ਼ਾ ਮੁਨੱਕਾ ਨੂੰ

ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ 6 ਕਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕ ਤਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੋ ਲੋਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਸਰਤ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੋਗੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.