ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮਿਟਾਉਦਾ ਕਈ ਰੋਗ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਨਿੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਟਾ-ਹ-ਣੀ-ਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ ਧੱ-ਬਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮ-ਲੇ-ਰੀ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਫਿ-ਨ-ਸੀ-ਆ ਫੋ-ੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਨਿੰ-ਮਾ ਘੋ-ੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਸਾਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਟਿ-ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਰਮ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ

ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਕੱ-ਪ-ੜੇ ਕੋ-ਟੀ-ਆਂ ਸ-ਵੈ-ਟ-ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੇਏ ਤਾਂ ਸ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋ-ਟੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਮੋ-ਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀ-ੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਾ-ਤ-ਣ ਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾ-ਈ-ਡ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿ-ਆ-ਕੈ-ਸ-ਨ ਨਹੀ

ਕਰਦੀਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁ-ਬ-ਹ ਉਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਥਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.