ਥੋਡੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਛਾਈਆਂ ਹੋਣ-ਝੁਰੜੀਆਂ ਹੋਣ ਸਭ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਹੋਣ,ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁ-ਲ-ਤਾ-ਨੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਹਾ-ਇ-ਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਲ-ਮੁਹਾਸੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਅ-ਕ-ਰ-ਸਿ-ਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸ 2 ਟਮਾਟਰ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਛਿ-ਲ-ਕਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਚੱਮਚ

ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਕੱ-ਦੂ-ਕੱ-ਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ 2 ਚੱਮਚ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡੇਢ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁ-ਲ-ਤਾ-ਨੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.