Breaking News
Home / Entertainment / ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ

ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੈ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿ-ਹ-ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਖਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ-ਰ-ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬ-ਲਾ-ਕ-ਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਗੁਣਾਨ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭ-ਰ-ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ

ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੂ-ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ

ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ,ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੂਨੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚੂਨਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ

ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲੋ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ

ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖਾਂਸੀ ਜੁ-ਕਾ-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਊ-ਰ-ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: