ਛਾਹੀਆਂ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਰਿੰਕਲਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਛਾ-ਈ-ਆਂ ਡਾ-ਰ-ਕ ਸ-ਰ-ਕ-ਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾ-ਈ-ਨਿੰ-ਗ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਛਾਈਆਂ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਉ-ਪ-ਯੋ-ਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰ-ਗ-ਰੇ-ਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਉ-ਪ-ਯੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਫੇਸ ਉੱਪਰ ਗ-ਲੌ-ਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਡਾ-ਰ-ਕ ਸ-ਰਕ-ਲ- ਅਤੇ ਛਾ-ਈ-ਆਂ ਪੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੇ-ਸ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਉਪਰ ਡਾ-ਰ-ਕ, ਸ-ਰ-ਕ-ਲ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਦਾਣੇ ਫਿ-ਨ-ਸੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾ-ਜ-ਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਚੁ-ਕੰ-ਦ-ਰ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਪੀ-ਣ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾ-ਰ-ਕ, ਸ-ਰ-ਕ-ਲ ਦਾ-ਗ ਦੱ-ਬੇ ਦਾਣੇ ਫਿ-ਨ-ਸੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸ-ਫ਼ਾ-ਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣੇ ਫਿੰ-ਸੀ-ਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ-ਲਾ-ਦ ਖਾ-ਇ-ਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਬਾਗ਼ ਦੱਬੇ ਦਾਣੇ

ਫਿੰ-ਸੀ-ਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਠੀ-ਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਦੀ ਪੇਸਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮ-ਲਾ-ਈ ਲਗਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ਾ-ਈ-ਨਿੰਗ- ਵਾ-ਪ-ਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਕ-ਲੌ-ਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦਾ

ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਰੋਜ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਸੈੱ-ਲ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਗ ਧੱਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਸ ਵਿਚ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿ-ਲ-ਣ-ਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਚ ਵੇ-ਸ-ਣ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚਮਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ

ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਡਾ-ਰ-ਕ ਸ-ਰ-ਕ-ਲ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਫਿ-ਨ-ਸੀ-ਆਂ ਆਦਿ ਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇ-ਸ-ਟ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾ-ਰ-ਕ ਸ-ਰ-ਕ-ਲ ਦਾਣੇ ਫਿ-ਨ-ਸੀ-ਆਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.