11 ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਸਰੀਰ ਚ 80 ਸਾਲ ਤਕ ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕਜ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਹੈ,ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ-ੜ ਬ-ਲੌ-ਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ-ੜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ-ਹਾ-ਡੀ-ਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕਤ- ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਗੈਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨ-ਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ-ਵਾ-ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਬਸ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡ-ਰਿੰ-ਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ

ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁ-ਚ-ਲ-ਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੁ-ਰ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਜਾਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱ-ਬੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧੇਗੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਚ-ਮ-ੜੀ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣ.ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੋੜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਨਾੜਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਵੇ ਦੂ-ਰ ਅਤੇ ਆਵੇ ਤਾਕਤ ਅਨਰਜੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *