ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ 100% ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋ-ਕਿ-ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚ-ੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੌ-ੜੀ-ਆਂ ਚ-ੜ੍-ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਿਲ ਦਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੇਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਭਾਫ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅਧਰੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਲਾਦ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.