ਵੀਰਜ਼ ਗਾੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ-ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਢਿੱਲਾਪਣ ਟੇਢਾਪਣ-ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਟੇ-ਢਾ-ਪ-ਣ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾ-ੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਓਹਨਾ ਨੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਟੇ-ਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਢਿ-ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱ-ਲ-ਕੇ ਬੱ-ਚਾ

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਛਿ-ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਗਾ-ੜਾ

ਕਰਨ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਸਿੱ-ਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕੇ ਕੇਸਰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਧ ਕੁਸਲਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ। ਭੂਰੀ ਮਿਰਚਾਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ। ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੂੰਦ 10 ਗਰਾਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ-ਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮ-ਲ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮ-ਹਿੰ-ਗੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸ-ਬੰ-ਧੀ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਇਹ ਨੁ-ਕ-ਤਾ-ਬ-ਣਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 6284899979 ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁ-ਹਾ-ਡੀ-ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.