ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਵਧੂ 100%-ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆ ਵਧਣਗੇ ਪੱਕੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁ-ਰ-ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਲੈਚੀ,ਦਾਲ ਚੀਨੀ,ਪੀਪਲ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਅਨਾਰਦਾਣਾ। ਤੇਜ ਪਾਤ, ਨਾਗ ਕੇਸਰ, ਵੰਸ਼ ਲੋਚਨ, ਧਣੀਆ, ਕਾਲਾ ਜੀਰਾ ,ਸਫੇਦ ਜੀਰਾ, ਮਨੁਕਾ,

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਤੋਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਸੌਠ, ਅਜਮੋਦ , ਅਜਵਾਇਣ, ਪੀਪਲ, ਚਵਯ ਚਿਤਰਕਾ ਮੂਲ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਅਮਲ ਵੇਦ, ਅਸ਼ਵਗੰਧ ਅਤੇ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ 16 ਤੋਂਲੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ 1 ਚੱਮਚ

ਮਿਸਰੀ ਨਾਲ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਦੇ ਲਈ ਏਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 7453883339, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ

ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰ-ਗ-ਵਾ-ਉ-ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.