ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈ ਲਓ-ਨੀਂਦ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀ ਆਵਦੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਹ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਜੋ ਅਸੀ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਵਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.. ਅਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ ਜੋ-ੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੱ-ਬੇ ਪ੍ਰ-ਸੈਂ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈ-ਸ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾ-ਭ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੋਵੇਗਾ ।ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਇਲਾਚੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ।ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਛੋ-ਟੀ ਇ-ਲਾ-ਚੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇ-ਲਾ-ਚੀ-ਆਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਦਾਮ ਬਦਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥ-ਕਾ-ਣ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਦਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਬ-ਦਾ-ਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਪਵੇਗੀ ਕਾ-ਲੀ-ਆਂ ਮਿ-ਰ-ਚਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿ-ਰ-ਚਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋ-ਸ਼-ਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾ-ਲੀ-ਆਂ ਮਿ-ਰ-ਚਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਸ ਖਸ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੜ੍ਹਾਈ ਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱ-ਜ ਲੈਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤ-ਰਾ-ਰੇ ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ।ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲਵੋ

ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬ-ਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਦਰਦ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.