ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇ ਗੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸ ਵਾ ਗ ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀ ਆਵਦੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਦਸਦੇ ਹਾਂ.ਇਹ ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ਼ ਜੋ ਅਸੀ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦ ਸ ਦੇ ਹਾਂ.ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਵਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ.. ਅਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇ ਕੱ ਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਮਿਲੇਗੀ ਐਸੀ ਤਾ-ਕ-ਤ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁ-ਸ਼ ਕਰ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾ-ਥੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾ-ਇ-ਦ ਅਤੇ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ। ਤੁ ਸੀਂ ਇਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼-ਹਿ-ਦ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇ ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿਚ ਡੁੱ-ਬ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮ ਹੀ ਨਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾ ਵੇ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਛੋ-ਲਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਛੋ-ਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚ ਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਰਾਤੀਂ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿ ਆ ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 50 ਗਰਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਕਰਕਾਰਾ 50ਗ੍ਰਾਮ ਅ ਸ਼ ਵ ਗੰ ਧਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱ-ਪ-ੜ-ਛਾ-ਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ ਰਮ ਜਿਹੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾ ਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇ ਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ ਲਾ ਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *